Fundacja Krok po Kroku

Twoja jedyna granica to umysł. Jeśli uwierzysz, że możesz zrobić coś, zrobisz to na pewno, niezależnie od przeszkód.

Obserwuj nas:
In        Fb

STATUT FUNDACJI KROK PO KROKU

Fundacja pod nazwą Fundacja Krok Po Kroku Michała Worocha zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez fundatora Michała Worocha i fundatora Bartosza Brzozowskiego, zwanych dalej „Konwentem Fundatorów” aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Jackowskiego w Poznaniu dnia 19.08.2021 r., Repertorium N RW30-00003-32003, działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zwaną dalej „ustawą o fundacjach” oraz niniejszego statutu zwanego dalej „Statutem”.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z ustawą o fundacjach i niniejszym Statutem. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może również podejmować działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi, jak również prowadzić przewidzianą w Statucie działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub/i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

Fundacja została powołana w celu:

 

1. Konstruowania/kreowania, rozwijania i propagowania rozwiązań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poprzez:

 • wzmacnianie i budowanie świadomości w samodzielnym życiu i funkcjonowaniu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej;
 • rozwijanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;
 • popularyzowanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie, eko i bio produkty w życiu codziennym oraz promowanie ekorozwój regionu;
 • badania wpływu człowieka na środowisko, propagowanie nowoczesnych technologii zmierzających do ochrony środowiska.

2. Wspomagania działalności rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez:

 • kompleksowe wspieranie osób narażonych na wykluczenie, w tym osób z niepełnosprawnościami, kobiet, młodzieży, osób 50+, poprzez dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego;
 • kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej na temat środowiska i potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami;
 • wyrównywanie szans zawodowych osób z niepełnosprawnościami, kobiet, młodzieży, osób 50+ oraz osób należących do grup dyskryminowanych i narażonych na wykluczenie społeczne;
 • działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, kobiet, młodzieży, osób 50+ oraz osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez szkolenia i warsztaty mające na celu inicjowanie zmian cywilizacyjnych tworzących warunki do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego oraz sportowego;
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, status społeczny i majątkowy, stan zdrowia oraz narodowość;
 • przeciwdziałania bezrobociu w szczególności osób z niepełnosprawnością, kobiet, młodzieży, osób 50+ poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej tych grup;
 • promowanie i wnoszenie do głównego nurtu społeczeństwa wartości włączających, pokoleniowych, generacyjnych, kobiecych i współpracy;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej przez ekstremalne doznania i aktywność fizyczną, w szczególności poprzez:

 • popularyzowanie rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;
 • działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, kobiet, młodzieży, osób 50+, poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia;
 • ułatwianie dostępu do sportów ekstremalnych osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi, kobietom, młodzieży i osobom 50+;
 • wspieranie osób z tej grupy uprawiających sporty ekstremalne na poziomie profesjonalnym.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej poprzez:

 • budowę i dostosowanie domu dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji celów statutowych Fundacji;
 • organizowanie wyjazdów i wypraw ekstremalnych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji;
 • organizowanie konferencji, seminariów, debat, wystaw, targów, pokazów, spotkań otwartych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji w formie bezpośredniej i online;
 • organizowanie i przeprowadzanie akcji i imprez sportowych propagujących idee i cele Fundacji;
 • realizowanie potrzeb edukacyjnych wśród młodzieży i dorosłych;
 • organizowanie lub prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów i zgrupowań w formie bezpośredniej i online;
 • prowadzenie doradztwa i poradnictwa, sesji indywidualnych, konsultacji w formie bezpośredniej i online;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej, w tym portali informacyjnych oraz kampanii informacyjno-promocyjnych propagujących idee i cele statutowe Fundacji;
 • organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, innych przedsięwzięć służących celom Fundacji;
 • współpracę z organizacjami społecznymi, państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, a także instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Fundacji;
 • utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą;
 • przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób przyczynia się̨ do realizacji celów Fundacji;
 • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród z zakresie idei i celów Fundacji;
 • działania o charakterze budowlanym, renowacyjnym i adaptacyjnym budynków na potrzeby realizacji celów Fundacji;
 • podnoszenie kwalifikacji edukatorów współpracujących z Fundacją.
  Przychód z działalności odpłatnej zostanie w całości przeznaczony na działalność pożytku publicznego w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

Fundacja może prowadzić fakultatywnie działalność gospodarczą.

Organy i organizacja Fundacji

Fundacja może prowadzić fakultatywnie działalność gospodarczą.

Organami Fundacji są:

 

 • Konwent Fundatorów;
 • Zarząd Fundacji;

Konwent Fundatorów

W skład Konwentu Fundatorów wchodzą Fundatorzy działający osobiście. Każdy członek Konwentu Fundatorów może reprezentować Konwent Fundatorów wobec Zarządu Fundacji. Każdy z członków Konwentu Fundatorów może jednocześnie zasiadać w Zarządzie Fundacji.

Do kompetencji Konwentu Fundatorów należy:

 • powoływanie i odwoływanie w drodze uchwały Członków Zarządu Fundacji jako organu kierującego działalnością Fundacji oraz reprezentującego ją na zewnątrz,
 • wyrażanie zgody na działania Zarządu Fundacji w zakresie określonym w Statucie.

1. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Konwentu Fundatorów mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem dowolnych środków telekomunikacji, w tym w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
2. Posiedzenia Konwentu Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb.
3. Posiedzenie Konwentu Fundatorów może zwołać każdy z Fundatorów.
4. Posiedzenie jest ważne, jeżeli obydwaj Fundatorzy zostali skutecznie powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad.
5. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniu jednogłośnie.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej fizycznej obecności głosujących członków Konwentu Fundatorów albo w drodze telekonferencji- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną – wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”.
7. Z posiedzeń Konwentu Fundatorów sporządza się protokół.
8. Do ważności posiedzenia Konwentu Fundatorów wymagana jest obecność wszystkich Fundatorów.

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu, powołanych na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów.
2. Każdy z członków Konwentu Fundatorów może zasiadać w Zarządzie Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Konwent Fundatorów lub śmierci członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Odwołanie członków Zarządu Fundacji przez Konwent Fundatorów następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
6. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji musi wyrazić zgodę Konwent Fundatorów jednomyślnie.
7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonywaną pracę i działalność na rzecz Fundacji, o ile Konwent Fundatorów podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • sporządzanie i zatwierdzanie programów i planów działania Fundacji, rocznych i wieloletnich, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • zarządzanie majątkiem Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz przyjmowanie ich w drodze uchwały;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 • zawieranie w imieniu Fundacji umów z członkami Zarządu;
 • podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji za jednomyślną zgodą Konwentu Fundatorów wyrażoną na piśmie;
 • przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich działania;
 • powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością oddziałów i filii oraz placówek wyspecjalizowanych Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z prawem, misją Fundacji, przyjętymi zasadami i standardami działania oraz efektywności i
 • zasadności wydatkowanych środków finansowych i rzeczowych;
 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz planów działania jednostek terenowych i wyspecjalizowanych oraz zasad ich gospodarki finansowej;
 • przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji;
 • przedstawianie, na żądanie ministra właściwego, sprawozdań z działalności Fundacji;
 • prowadzenie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem dowolnych środków telekomunikacji, w tym w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zwołać każdy z członków Zarządu Fundacji.
4. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali skutecznie powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku gdy uchwały nie może podjąć Zarząd w pełnym składzie, zaś w wyniku głosowania okaże się, że jeden członek Zarządu zagłosował za uchwałą a drugi przeciwko niej, wówczas głosem rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej fizycznej obecności głosujących członków Zarządu albo w drodze telekonferencji lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną – wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”.
7. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół.
8. Do ważności posiedzenia Zarządu Fundacji wymagana jest obecność większości jego członków.

1. Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw do kwoty 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) uprawniony jest każdy członek Zarządu. W przypadku spraw przewyższających tę kwotę konieczne jest oświadczenie dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. Umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu zawiera dwóch Członków Zarządu. Umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z Członkami Zarządu zawiera Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu.

1. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności.
2. Osoby zatrudniane w Fundacji wynagradzane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Majątek Fundacji

1. Na majątek Fundacji składa się Fundusz Założycielski Fundacji w wysokości 2100,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), określony w akcie fundacyjnym oraz wszelkie środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, dotacji, grantów, subwencji, spadków i zapisów od osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
 • depozytów bankowych;
 • odsetek od lokat bankowych i kapitałowych, obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych;
 • zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • działalności odpłatnej;
 • sponsoringu;
 • dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji;

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
5. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.
6. Jeżeli przekazaniu środków towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przyjąć bądź odrzucić ten warunek. W przypadku odrzucenia Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa.

Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
 • zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Zmiana Statutu

1. Zmian w Statucie może dokonać Konwent Fundatorów.
2. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć także celu działania Fundacji.

Likwidacja Fundacji

1. Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Konwentu Fundatorów:

 

 • podejmuje decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych;
 • wskazuje likwidatorów Fundacji;
 • określa sposób przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.

Statut niniejszy uchwalony przez Konwent Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 19.08.2021 r. staje się obowiązujący z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

Fundatorzy

Michał Woroch /  Bartosz Brzozowski